ویدئوها

دوره لغت کالوکیشن ها

آشنایی با بیش از 2500 لغت،اصطلاح و ترکیبات واژگانی پیشرفته یا کالوکیشن در قالب 50 موضوع متنوع
⭕️ بررسی و آشنایی با طیف گسترده ای از لغات پیشرفته وکالوکیشن ها جهت افزایش نمره در:

✅ Speaking
✅ writing
✅ IELTS
✅ TOEFL

کالوکیشن ها بصورت کاملا موضوعی همراه باارائه لغات و تمرینهای متنوع دیگر درهرجلسه

⭕️ مدرس: استاد مدرسی
طول دوره: 4 ترم
هرترم 6 جلسه 3 ساعته

هر ترم به صورت مستقل اجرا می شود. از هرسطحی که مایل باشید می توانید شروع کنید

فیلم آموزش نحوه ثبت نام روی سایت:

نام آوران زبان آموخته
ثبت نام اولیه