قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

1) کلاس های فن ترجمه رکورد تصویری ندارد. هرگونه رکورد تصویری از این کلاس ها ممنوع است و در صورت مشاهده دانشجوی خاطی از دوره اخراج خواهد شد.

2) برای شرکت در کلاس های فن ترجمه هر دانشجو فقط از یک دستگاه می تواند به کلاس وارد شود. در غیر این صورت نام کاربری دانشجو با شماره 2 نمایش داده می شود و قطعا از کلاس ریمو خواهد شد

 

با تایید در این فرم اقرار می نمایم که به اختیار خود و اطلاع از تمام شرایط و موارد زیر در این کلاس ثبت نام نموده ام و همه آنها را می پذیرم.
شرکت در کلاس هایی که در چند پارت اجرا می شوند (کلاس های مکالمه) تا انتهای پارت 3 هر کلاس اجباری است و دانشجو به جهت حفظ نظم و تعداد کلاس های در حال اجرا ساعت و روز خود را تا انتهای پارت سوم هر کلاس نمی تواند جابه جا کند و نمی تواند از شرکت در پارت های بعدی انصراف دهد. هرچند انجام این کار مشمول جریمه و تنبیه مالی و اجرایی نمی شود ولی از نظر اخلاقی درست نبوده و می تواند باعث برهم خوردن برنامه کل کلاس، آموزشگاه و استاد مربوطه گردد.
1) انصراف یا موکول کردن کلاس یا دوره آموزشی تنها تا پیش از یک هفته قبل از شروع کلاس یا دوره و با اعلام کتبی بلا مانع است.
2) اعلام انصراف یا موکول کردن کلاس یا دوره آموزشی در زمان یک هفته قبل از شروع دوره تنها با 15 % جریمه امکان پذیر است.
3) انصراف یا موکول کردن کلاس در روز شروع یا پس از آغاز دوره امکان پذیر نمی باشد و شهریه سوخت شده و به هیچ وجه قابل استرداد نیست.
4) عدم شرکت در کلاس پس از آغاز آن، موضوع بند 3 فوق خواهد بود و شهریه سوخت شده و ابدا قابل استراداد نخواهد بود.
5) در صورت انصراف طبق بند 1 و 2 فوق، شهریه متقاضی جهت انجام مراحل اداری حداقل یک ماه پس از تاریخ ثبت انصراف مسترد می گردد.

نام آوران زبان آموخته
ثبت نام اولیه