سحر غفارزاده

سحر غفارزاده

مشخصات

نام
سحر
نام خانوادگی
غفارزاده
Email

مدرس دوره های

خصوصی
Starter part 1
Starter part 2
Starter part 3
E1
E2
E3
PI 1
PI 2
PI 3
I 1
I 3
I 2
Grammar-based Speaking
Business English
کلاس های Speaking مقدماتی
کلاس های Speaking پیشرفته
مکالمه هدفمند 1a
مکالمه هدفمند 1b
مکالمه هدفمند 2a
مکالمه هدفمند 2b
نام آوران زبان آموخته
ثبت نام اولیه